Pesten komt helaas overal voor, soms ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze zomerkampen serieus aanpakken.

Doel van dit pestprotocol

Alle deelnemers van een Fun2stay Zomerkamp moeten zich veilig voelen en een geweldige week beleven zonder gepest te worden of te pesten. Middels dit pestprotocol willen we de begeleiders van Fun2stay Zomerkampen een handreiking bieden zodat ze beter kunnen omgaan met pestgedrag.

Achtergrondinformatie

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door één of meerdere deelnemers of een hele groep tegen iemand die niet in staat is zichzelf voldoende te verdedigen.

Bij pesten is er eenrichtingsverkeer en heeft de pester er geen positieve bedoelingen ermee. De pester heeft als doel de ander te kleineren, vaak om zichzelf er beter door te voelen of zich beter voor te doen naar anderen toe. Pesten is niet altijd gemakkelijk te onderscheiden van plagen. Wat voor de een plagen is, kan voor de ander pesten zijn. Dit omdat een deelnemer thuis of op school gepest kan worden met bijvoorbeeld het hebben van een bril. Hierdoor kan het voor de gepeste als pesten voelen terwijl de pester het bedoelt als plagen. Luister dus altijd goed naar wat de deelnemers zeggen en uitstralen. Pesten kan zeer nadelige gevolgen hebben.

Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

 • Verbaal: schelden, napraten/na-apen, stemmetjes gebruiken, dreigen, roddelen, chanteren.
 • Buitensluiten: niet mee mogen doen, als laatste gekozen worden
 • Non-verbaal: gebaren maken, gezichtsuitdrukkingen
 • Fysiek: schoppen, duwen, haren trekken, slaan, laten struikelen
 • Vernieling van persoonlijke spullen

Voorkomen van pestgedrag

Pesten word niet getolereerd tijdens de Fun2stay Zomerkampen, in welke vorm dan ook. Omdat de lijn tussen pesten en plagen erg dun is, is het ook belangrijk om plagen zo veel mogelijk te voorkomen. Door middel van de onderstaande punten werken wij aan het voorkomen van pestgedrag:

 1. De begeleiders tijdens een zomerkamp hebben een voorbeeldfunctie, zij moeten door hun gedrag het juiste voorbeeld geven.
 2. Aan het begin van het zomerkamp worden de kampregels besproken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bespreken van pestgedrag.
 3. De begeleiders creëren een veilige sfeer waarin deelnemers die eventueel gepest worden dit tegen de begeleiding durven te zeggen.
 4. Deelnemers worden actief aangesproken op pestgedrag.
 5. De begeleiders zoeken hulp van een beroepskracht van Fun2stay Zomerkampen en de ouders indien dit nodig is.

Hoe wordt gehandeld, wanneer pestgedrag wordt gesignaleerd

 1. Belangrijk is dat het duidelijk is voor iedereen dat naar een begeleider gaan om over pesten te vertellen geen klikken is.
 2. Benoemen dat iedereen verantwoordelijk is voor een goede sfeer in de groep en dat het daarom ook belangrijk is om naar een begeleider te gaan als iemand (jezelf of iemand anders) gepest wordt.
 3. De begeleiding gaat samen met de deelnemers in gesprek en probeert de pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van pesterijen tussen dezelfde deelnemers volgen sancties.
 4. Als het pesten nog steeds aan houdt, houdt de begeleiding een bestraffend gesprek met de pester. Hierbij neemt de begeleiding een duidelijk standpunt in en laat zien dat het pestgedrag ongewenst is. Ook kunnen er eventueel sancties opgelegd worden. Deze moeten al wel eerder kenbaar gemaakt zijn aan de pester.
 5. De begeleiding biedt altijd hulp aan de gepeste deelnemer en begeleiding aan de pester.

Consequenties van pestgedrag

 1. Als na de gesprekken de pester geen verbetering toont in zijn/haar pestgedrag dan kunnen de onderstaande sancties genomen worden.
 2. De eerste sancties zijn klein en duren kort. Bijvoorbeeld het tijdelijk niet mogen meedoen aan een activiteit of een extra corveebeurt.
 3. Als de pesterijen langer voortduren zal er contact opgenomen worden met de ouders van de pester om zijn/haar gedrag te bespreken en advies in te winnen.
 4. In het ergste geval indien de pester niet ophoudt met het pestgedrag en het zomerkamp (dreigt) te verpesten voor andere deelnemers, kan er besloten worden de pester naar huis te sturen. (zie protocol “Naar huis sturen”)


Begeleiding geven

Begeleiding van de gepeste deelnemer:

 • Medeleven tonen en luisteren.
 • Vraag hoe de deelnemer zelf reageert.
 • Laat de deelnemer inzien dat er verschillende manieren zijn om te reageren. De pester is juist op een bepaalde reactie uit.
 • Je kan de reactie oefenen met een deelnemer.
 • Vraag welke oplossing een deelnemer zelf wil.
 • Laat de deelnemer zijn of haar kwaliteiten inzien.
 • Een compliment of schouderklopje geven bij een nieuwe manier van reageren.

Begeleiden van de pester:

 • Praten, zoek naar de reden van pesten.
 • Laat het effect van het gedrag inzien.
 • Excuses laten aanbieden.
 • Beloon de deelnemer als hij niet pest.
 • Bespreek een andere manier van zichzelf uiten.